تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق ازتاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.