تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق ازتاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.