تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

شرکت آب و برق کیش در روز پنجشنبه  مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲  اقدام به خاموشی برنامه ریزی شده جهت بررسی نقاط سست شبکه هوایی و تعمیرات پیشگیرانه می کند.