شرکت آب و برق کیش در زمینه نمک زدایی آب دریا، تامین آب شرب بهداشتی و همچنین برق مورد نیاز ساکنین جزیره کیش فعالیت می کند. این شرکت عامل اصلی موفقیت خود را حصول اطمینان از رضایت متقاضیان و مشترکین محترم و ارائه خدمات مناسب در زمینه تامین آب و برق می داند که این امر با تکیه بر توانایی و تخصص مدیران و کارکنان شرکت فراهم می گردد.

احراز رتبه ممتاز در کسب رضایت مشترکین خود از طریق ارائه خدمات مناسب در زمینه های تامین و آب و برق مطمئن و با کیفیت مطلوب از موفقیت هایی است که این شرکت کسب نموده است.

شرکت آب و برق کیش به عنوان اهرم های اصلی توسعه نخستین منطقه آزاد کشور به منظور دستیابی به مؤلفه های اصلی تولید، انتقال و توزیع آب و برق در جزیره کیش، با فراهم آوردن امکان انجام امور اجرائی، برای تحقق اهداف ذیل اقدام نموده است.

    - تولید، انتقال و توزیع آب قابل شرب مطابق با استانداردهای بین المللی؛
    - تولید، انتقال و توزیع برق مورد نیاز مصارف خانگی، عمومی، صنعتی و سیاحتی، و سایر مصارف با توسعه گسترده کمی و کیفی؛
    - مدیریت پروژه، مهندسی، نظارت، تأمین تجهیزات، احداث پست های فشار متوسط، فشار ضعیف و شبکه های انتقال و توزیع آب و برق به صورت کلید در دست؛
    - بهره برداری از تجهیزات پیشرفته مناسب آب و هوای جزیره کیش و استفاده از فن آوری های نوین؛