image image

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاور 1-1403

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاور 1-1403

اطلاعات بیشتر
image image

مناقصه شماره 3-14.03 تامین پوشش بیمه آتش سوزی ، مسئولیت مدنی ، تمام خطر اموال و بیمه درمان پرسنل شرکت آب وبرق کیش

مناقصه شماره 3-14.03 تامین پوشش بیمه آتش سوزی ، مسئولیت مدنی ، تمام خطر اموال و بیمه درمان پرسنل شرکت آب وبرق کیش

اطلاعات بیشتر
image image

مناقصه شماره 2-1403 خرید یک ست نازل ردیف اول واحدهای گازی GEF6

مناقصه شماره 2-1403 خرید یک ست نازل ردیف اول واحدهای گازی GEF6

اطلاعات بیشتر
image image

مناقصه شماره 1/1403 نوبت دوم تامین یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 1500/m3day

مناقصه شماره 1/1403 نوبت دوم تامین یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 1500/m3day

اطلاعات بیشتر