خدمات بعد از فروش

خدمات بعد از فروش خدماتی هستند که در صورت درخواست متقاضی یا مشترک انجام می شود. از جمله این خدمات می توان به تست کنتور، تعویض کنتور، رفع اتصالی کابل، تعمیر پست های برق و غیره اشاره نمود.

در ذیل لیستی از خدمات بعد از فروش شرکت آب و برق کیش بیان گردیده است که در این خصوص ضرورت دارد متقاضی یا مشترک مستقیماً به شرکت آب و برق کیش مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نماید.

    - تغییر دیماند واگذار شده
    - تعویض یا جابجایی لوازم اندازه گیری و کنتور
    - تست کنتور
    - احداث پست یا تجهیز و راه اندازی آن
    - اجرای شبکه یا خط لوله مورد نیاز متقاضی
    - رفع اشکال پست، تابلو برق اختصاصی مشترک
    - رفع اتصالی کابل یا نشتی شبکه اختصاصی مشترک
    - تعمیر پست های برق اختصاصی مشترک
    - انجام کلیه موارد تعمیر و نگهداری و یا توسعه پست های برق اختصاصی مشترک